WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO TURYSTYKI HUT - PLUS

I. ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie umowy z BT HUT-PLUS o udział w imprezie następuje w momencie podpisania przez Uczestnika umowy - zgłoszenia i warunków uczestnictwa, stanowiących integralną część umowy oraz wniesienia opłaty w wysokości i terminie określonych w umowie.
2. Zgłoszenie - umowę Uczestnik podpisuje w imieniu własnym i osób przez siebie zgłoszonych do udziału w imprezie, a Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku (kolonie, obozy, zimowiska) podpisuje jego prawny opiekun.
3. Wszystkie dane osobowe, których klient udzielił BT HUT-PLUS podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem.
4. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłat należności za imprezę, lub nie dostarczenie wymaganych dokumentów może być przyczyną skreślenia Uczestnika z listy - na warunkach rezygnacji z winy Uczestnika.
5. Uczestnik ma obowiązek poinformować biuro o zmianie nazwiska, adresu, dowodu osobistego, paszportu w takim terminie - przed datą rozpoczęcia imprezy - aby możliwe było załatwienie wszystkich formalności.
6. BT HUT-PLUS zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej, brak wymaganego minimum uczestników). Uczestnik otrzymuje wówczas zwrot dokonanej wpłaty. Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.
7. BT HUT-PLUS zastrzega sobie prawo zmian cen imprezy na skutek wzrostu: kursów walut, kosztów transportu, podatków, przy czym cena podwyższona w w/w sposób nie może być już podwyższona w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.
8. Organizator lub Agent sprzedający imprezy zobowiązany jest do powiadomienia Uczestnika o ewentualnej zmianie istotnych warunków umowy (program, termin, standard), niezwłocznie po otrzymaniu informacji uzasadniających takie zmiany. Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji z imprezy w ciągu trzech dni od daty uzyskania powiadomienia. Brak odpowiedzi Uczestnika jest równoznaczny z akceptacją nowych warunków umowy.
9. Wycieczki objazdowe: minimalna wymagana ilość uczestników wynosi 30 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu braku wymaganej, minimalnej ilości uczestników, o czym poinformuje na piśmie klienta, nie później, niż na 10 dni przed rozpoczęciem imprezy.
II. REZYGNACJA Z IMPREZY
1. Rezygnacja z imprezy przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej. Za datę wpływu przyjmuje się dzień jej wpływu do biura. BT HUT PLUS zobowiązuje się zwrócić klientowi jego wpłaty, pomniejszone o koszty juz poniesione na organizację imprezy.
2. Jeśli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie (niezależnie od przyczyny) BT HUT-PLUS dla uproszczenia przyjmuje się rozliczenie ryczałtowe:
a). opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł (od każdej osoby wpisanej na zgłoszeniu) jeżeli rezygnacja została złożona na 30 lub więcej dni przed datą rozpoczęcia imprezy;
b). jeżeli rezygnacja została złożona pomiędzy 29 - a 14 - tym dniem przed datą rozpoczęcia imprezy: 50% wartości imprezy;
c). jeżeli rezygnacja została złożona w terminie 13 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, wypłaca się kwotę pomniejszoną o koszty i straty organizatora. Jeżeli miejsce zostanie sprzedane, klientowi zostanie wypłacona różnica;
d). koszty wiz i wizowania, które zostały poniesione do momentu rezygnacji Uczestnika, bez względu na termin rezygnacji z imprezy.
e). klient jest uprawniony do przeniesienia swoich uprawnień, wynikających z zawartej umowy na osobę spełniającą warunki do udziału w imprezie, jeżeli ta osoba przejmie obowiązki wynikające z tej umowy.
III. REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE
1. BT HUT-PLUS odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Nie mogą być przedmiotem roszczeń ze strony Uczestnika znane mu przed rozpoczęciem imprezy okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1, nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi.
2. Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez nich szkody, za które mają obowiązek zapłacić w miejscu ich powstania z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
3. Uczestników imprez zagranicznych obowiązują przepisy celno - dewizowe i paszportowo - wizowe polskie, krajów tranzytowych, oraz państwa, do którego następuje wyjazd.
4. Uczestnicy zorganizowanych placówek wypoczynku (kolonie, obozy, zimowiska) zobowiązani są stosować się do regulaminów placówek oraz poleceń wychowawców. W przypadkach poważnego naruszenia tych Regulaminów (np. spożywanie alkoholu, samowolne oddalanie się, agresja) BT HUT-PLUS ma prawo odesłać uczestnika do domu na koszt rodziców (opiekunów) - bilet I klasy PKP lub samochód (opłata wg ryczałtu za km) plus dieta konwojenta.
UWAGA! BT HUT-PLUS nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
5. BT HUT-PLUS nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe, należące do uczestników kolonii, obozów, zimowisk a nie oddane do depozytu.
6. Każdy uczestnik imprezy organizowanej przez BT HUT PLUS ubezpieczony jest w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A, w zakresie kosztów leczenia KL, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NW, bagaż podróżny i OC Organizatora Turystyki. Sumy ubezpieczenia: KL 10.000 EUR - Europa i Basen Morza Śródziemnego, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków trwały uszczerbek NW 7000 PLN, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Śmierć NWS 3 500 PLN, bagaż podróżnego BP 800 PLN.
Powyższy wariant jest wariantem podstawowym i nie obejmuje kosztów leczenia chorób przewlekłych. Istnieje możliwość do ubezpieczenia się fakultatywnie do wariantu. Zachęcamy do zakupu dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa. Koszt polisy w przeliczeniu na jedną osobę wg Signal Iduna wynosi 3% od ceny imprezy. Szczegółowe warunki ubezpieczenia są dostępne w BT HUT PLUS i należy się z nimi zapoznać. Po powrocie oryginały rachunków za pomoc medyczną i ewentualne leki należy przesłać do TU SIGNAL IDUNA POLSKA S.A Centrum Likwidacji Szkód Turystycznych i Osobowych, 00-041Warszawa, ul. Jasna 14/16. Należy podać nr Umowy Generalnej 200552205117 (KL+NW+bagaż) lub Umowa Generalna 2005521005117 (NW kraj) oraz termin i nazwę imprezy. Organizator nie uczestniczy w procesie likwidacji szkód przez Ubezpieczonego.
CAŁODOBOWA CENTRALA ALARMOWA tel: +48 22 864 55 26, fax +48 22 575 95 75, sms +48 661 000 888.
7. BT HUT-PLUS nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, np. spóźnienie na miejsce zbiorki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu, awaria środka transportu, dłuższy niż przeciętny czas przekroczenia granic.
8. BT HUT-PLUS dokonuje zwrotu wartości niezrealizowanych świadczeń, jeżeli w trakcie imprezy następuje zmiana programu z przyczyn zależnych od biura.
9. Wszelkie zastrzeżenia co do wadliwego wykonania umowy Uczestnik winien zgłosić niezwłocznie wykonawcy danej usługi oraz przedstawicielowi BT HUT-PLUS w celu ich usunięcia, by impreza przebiegała bez usterek. Po zakończeniu imprezy BT HUT-PLUS nie ma możliwości by naprawić niedociągnięcia. Jeżeli wnoszący zastrzeżenia Uczestnik nie jest zadowolony ze sposobu jej załatwienia w trakcie imprezy, to może on złożyć reklamację, nie później niż 30 dni od dnia jej zakończenia. BT HUT-PLUS zastrzega sobie, że wiarygodność zgłoszonych uwag powinna być potwierdzona przez przedstawiciela Organizatora. BT HUT-PLUS w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomi Uczestnika o zajętym stanowisku.
10. BT HUT-PLUS ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 30 dni od daty rezygnacji Uczestnika lub daty uznania reklamacji.
11. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją zawartej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania powoda.
12. BT HUT-PLUS jako organizator turystyki i pośrednik turystyczny posiada wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr Z/1/2005 oraz zgodnie z wymogami ustawy Polisę Ubezpieczenia nr M 174001 wystawionej przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Beneficjentem polisy jest Marszałek Województwa Małopolskiego.